UPU lần 48

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỈNH ĐỒNG THÁP                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

Số: 267/KH-UBND                                         Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2018                                                         KẾ HOẠCH                                                                                            Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48                                                                                      năm 2019 – tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 3695/BTTTT-HTQT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Giúp các em học sinh rèn luyện và phát triển khả năng viết văn, kích thích tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, nâng cao kiến thức xã hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ. – Với hình thức viết thư tay, cuộc thi khuyến khích học sinh lưu giữ thói quen viết thư truyền thống, một hình thức để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm cho người gửi và người nhận. Đây cũng là dịp để các em thiếu nhi hiểu biết thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

II. THỂ LỆ, CHỦ ĐỀ CUỘC THI

1. Thể lệ cuộc thi

Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Quốc gia (phụ lục 1).

2. Chủ đề cuộc thi

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 – năm 2019 được phát động tại Việt Nam với chủ đề là “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Write a letter about your hero). Trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi UPU lần thứ 48 – năm 2019 (phụ lục 2).

3. Đối tượng dự thi

Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2018) đều được dự thi.

4. Quy định về bài thi

– Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 1.000 từ.

– Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban giám khảo chấm bản tiếng Việt. – Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ). Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và 2 tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị xã), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài ghi không đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Trong nội dung bức thư, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. Bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

* Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (112815) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện. Ngoài bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 48 năm 2019.

5. Nơi nhận bài thi Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội – 112815.

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tập hợp tất cả bài thi của học sinh trường mình gửi về Bưu điện huyện, thị xã, thành phố. Bưu điện huyện, thị xã, thành phố tổng hợp bài, đóng dấu hủy tem gửi về địa chỉ trên.

6. Thời gian nhận bài thi

Thời gian nhận bài từ ngày 12/10/2018 đến 15/02/2019 (theo dấu bưu điện).

7. Một số yêu cầu

– Không thành lập Ban Tổ chức và chấm chọn bài thi tại địa phương.

– Không bắt buộc 100% học sinh tham gia.

– Bản quyền các bài thi thuộc về Ban Tổ chức.

– Số hiệu: 112815 là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong. Các Trường phát động và hướng dẫn học sinh tự viết thư và tổng hợp gửi đi theo quy định. Không giải quyết đối với các đơn vị gửi bài thi trễ thời gian và không đúng quy định; những thư gửi sau ngày 15/02/2019 (theo dấu Bưu điện) sẽ không được chấp nhận.

8. Trang Fanpage chính thức của cuộc thi

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a. Chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các đơn vị liên quan vận động các em tham gia cuộc thi; cung cấp tài liệu, phổ biến nội dung, thể lệ, gợi ý về đề tài cuộc thi quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019.

b. Đề nghị các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về cuộc thi.

c. Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 và đăng tải thể lệ cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông địa chỉ: http://stttt.dongthap.gov.vn. 3

d. Báo cáo kết quả cuộc thi, tham mưu đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 của năm 2020.

2. Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

a. Chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện huyện, thị xã, thành phố, các Bưu cục, điểm Bưu điện – Văn hóa xã, các điểm giao dịch treo băng rol tuyên truyền cuộc thi; đăng tin và tuyên truyền trên Website của đơn vị từ ngày triển khai cuộc thi đến khi kết thúc cuộc thi. Khẩu hiệu tuyên truyền: Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 – 2019 “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”.

b. Chỉ đạo các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố chấp nhận, đóng, mở, khai thác theo quy định. Các bài dự thi UPU lần thứ 48 của các trường gửi đi phải được chia, chọn đúng hướng (nhằm tránh thư gửi đi bị lạc hướng, sẽ chậm thời gian).

c. Thống kê, tổng hợp số lượng bài dự thi, vào sổ sách theo dõi số lượng chung của từng huyện, thị xã, thành phố cho khai thác chuyển đi đúng thời gian quy định.

d. Tổng hợp báo cáo số lượng bài dự thi các điểm nhận trong toàn tỉnh gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là ngày 21/02/2019.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

a. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố triển khai cuộc thi đến các trường học trên địa bàn có các em học sinh dưới 15 tuổi (tính đến ngày 31/12/2018), vận động các em viết thư tham gia.

b. Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường.

c. Chỉ đạo các trường hướng dẫn, gợi ý; có hình thức động viên, khuyến khích các em tích cực tham gia viết thư; tập hợp, kiểm tra các bài dự thi theo đúng Thể lệ và giúp các em gửi bài qua điểm Bưu điện.

d. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cho các em đoạt giải đi nhận giải tại Hà Nội, khi có thông báo kết quả của Ban Tổ chức cuộc thi quốc gia.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

a. Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn triển khai, hướng dẫn các tổ chức đoàn, hội, đội trong nhà trường phát động, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi. Tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin của Đoàn – Hội.

b. Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 và đăng trên trang thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, tài liệu sinh hoạt Đoàn – Hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện cuộc thi. 4

IV. KHEN THƯỞNG

Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Quốc gia.

1. Giải thưởng Quốc gia Ban Tổ chức cuộc thi Quốc gia sẽ trao giải cá nhân và nhiều giải tập thể có thành tích cao:

– Các thí sinh đạt giải nhất, nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.

– Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kèm hai người thân (phụ huynh và nhà trường) dự Lễ Tổng kết và trao giải thưởng.

* Giải cá nhân – Giải chính thức:

+ 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng.

+ 03 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

+ 05 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

+ 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

– Các giải đồng hành:

+ Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số: 1.000.000 đồng.

+ Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật: 1.000.000 đồng.

+ 61 Giải “Cây bút triển vọng”, mỗi giải: 500.000 đồng.

* Giải tập thể

Các trường có học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể gồm: 1.000.000 đồng.

2. Giải thưởng quốc tế Bức thư đạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Nếu đạt giải, sẽ được tặng thưởng:

– Giải Nhất: 30.000.000 đồng

– Giải Nhì: 20.000.000 đồng

– Giải Ba: 15.000.000 đồng

– Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng Được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Đến ngày 21/02/2019, các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả triển khai cuộc thi thuộc phạm vi đơn vị, địa phương mình về Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 12, đường Trần Phú, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức cuộc thi viết thư Quốc gia./.

Nơi nhận:                                                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

– Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;                                                         KT. CHỦ  TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH            

 – Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;

– Các Sở: TTTT, GDĐT;

– Bưu điện tỉnh Đồng Tháp;                                                                                        Đoàn Tấn Bửu            

– Đoàn TNCS HCM Tỉnh;

– Đài PT&TH Tỉnh;

– Báo Đồng Tháp;

– Lưu: VT, NC/KGVX(QM).

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *